Investiční strategie

investiční strategie

Každý dobrý investor se řídí pravidly investiční strategie. Ta je založena na investičním horizontu, finančních cílech, toleranci k riziku, daňovém zatížení a dalších faktorech. Níže se na tento plán a techniky investování podíváme, a to jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého horizontu.

Co je investiční strategie

Investiční strategie je plán rozdělení finančních prostředků do různých investičních nástrojů. V podstatě ji lze definovat jako soubor pravidel, chování, procesů a metod, které umožňují efektivní výběr investičních instrumentů. Jedná se o způsob, jakým investor zhodnocuje svůj majetek.

Cílem investiční strategie je maximalizace výnosů a minimalizace rizika. Není to ale tak jednoduché, jak to zní. Někdy proti sobě při rozhodování stojí zvažované faktory v protikladu, např. vyšší výnosy proti nižším rizikům. Investor tak musí vědět, jaké jsou jeho cíle a jakým směrem chce své prostředky investovat.

Přestože platí v investiční strategii všeobecná pravidla, lze říci, že jde o subjektivní plán. Volba určitého typu strategie závisí na konkrétních podmínkách investora a jeho cílech a omezení. Investiční strategie se však netýká jen individuálních jedinců. Opírají se o ní také subjekty kolektivního investování, jako jsou podílové a investiční fondy. Strategii lze použít i pro určité projekty nebo nově vznikající firmy.

Finanční plánování

Finanční plánování je činnost vedoucí k přípravě finančního plánu. Jedná se o stanovení posloupnosti dějů v oblasti financí, které vedou k vytyčenému cíli. Volba strategie je důležitou součástí předinvestiční fáze a zároveň ovlivňuje i další kroky v procesu. Ten můžeme rozdělit do čtyř hlavních fází.

Předinvestiční fáze – identifikace projektů, předběžný výběr, technicko-ekonomická studie proveditelnosti.

Investiční fáze – projektová příprava a realizace, vznik kapitálových nákladů.

Provozní fáze – produkce výrobků nebo služeb, vznik provozních nákladů a provozních výnosů.

Fáze ukončení projektu – hodnota projektu spojena s likvidací a odprodejem zbylých zásob a investičního majetku vstupuje do celkových výnosů z projektu.

Typy investičních strategií

Podle časového horizontu můžeme investiční strategii dělit na 3 kategorie.

Krátkodobá investiční strategie

Jedná se o velmi kratkodobou strategii do 1 roku. V tomto případě sahá investor často po nástrojích jako jsou termínované vklady, spořící účty a peněžní fondy. Méně vhodné jsou běžné účty, kde bývá s přihlédnutím k inflaci výnos většinou záporný.

Střednědobá investiční strategie

Strategie od 3 do 5 let ovlivňuje rozhodování mezi vyššími možnými výnosy i riziky. Jedná se o akcie, ETF, investiční certifikáty a akciové fondy. Patří sem i rozhodování mezi menšími výnosy s větší jistotou, jakými jsou střednědobé dluhopisy. Mezi další nástroje patří penzijní fondy, stavební spoření a životní pojištění.

Dlouhodobá investiční strategie

U strategie v horizontu více než 5 let se doporučuje hlavně investice do akcií, u nichž lze maximalizovat celkový výnos investice a také investice do nemovitostí.

Patří sem také investiční certifikáty a akciové fondy. Velmi rizikové, ale také vysoce výnosové jsou speciální fondy, např. nemovitosti a hedge fondy. Zařadit sem lze i méně výnosové, ale jistější dlouhodobé dluhopisy.

Investiční strategie dle aktivity investora

Investiční strategii lze dělit i podle vztahu k trhu.

Pasivní investiční strategie

Strategie typu “kup a drž” se vyznačuje nižším očekávaným výnosem, nižším rizikem a minimalizací obchodních poplatků a dalších transakčních nákladů. Pasivní strategie se hodí, pokud jsou trhy efektní. Nelze najít podhodnocené a nadhodnocené akcie a poroste-li ekonomika, pravděpodobně poroste stejným tempem jejich cena na burze.

Aktivní investiční strategie

Naopak v případě, kdy trhy nefungují efektivně, lze zvýšit výnos investice aktivním obchodním přístupem. Ten se vyznačuje výběrem a načasováním investice za účelem maximalizace výnosu i s vědomím většího rizika.

Magický trojúhelník investování

Investor posuzuje každou investici především z hlediska tří základních faktorů.

  • Očekávaný výnos investice.
  • Očekávané riziko investice.
  • Očekávaný důsledek na likviditu investora.

Nelze dospět k ideální investici, kde by byl současně maximalizován výnos, nebylo žádné riziko a bylo by možné ji okamžitě proměnit v hotové peníze. Investor se vždy pohybuje mezi těmito třemi faktory a podle preferencí lze strategie dělit na další kategorie.

Růstová strategie

Cílem je růst hodnoty investice, kdy jsou pravidelné roční výnosy obětovány ve prospěch očekávaného vyššího budoucího výnosu. Využívá především akcie s velkým růstovým potenciálem, tzv. růstové akcie. V růstové strategii se využívají také často technologické akcie.

Výnosová strategie

Cílem je získávat pravidelný příjem z investice. Je vhodná při nižší inflaci, která tolik neznehodnocuje výnosy. Využívá především dluhopisy, podílové listy a akcie společností se stabilní dividendou, tzv. dividendové akcie. Obě strategie lze kombinovat v tzv. růstově výnosové strategii.

Investiční strategie dle rizika

Podle vztahu k riziku dělíme strategii na další tři skupiny.

Konzervativní

Jedná se o ochranu hodnoty bohatství před znehodnocením a investor preferuje minimální riziko.

Progresivní

Spočívá v růstu hodnoty investice při přiměřeném riziku.

Agresivní

Investor preferuje výnos, a tak se zaměří na nejvyšší růst hodnoty investice i při vysokém riziku.

Proč je investiční strategie důležitá

Žádná investiční strategie negarantuje investorovi úspěch. I ta sebelepší může v nevhodný okamžik selhat. Nicméně dosahování zisků bez jakéhokoliv plánu mívá důsledky mnohem horší. Investoři, kteří obchodují bez uceleného systému, většinou realizují velké ztráty. Přestože víte, jak zhodnotit peníze, je potřeba pracovat s vlastní strategií, nestačí znát, co je aktuálně vhodné pro investici.

Nejen, že je investiční strategie důležitá pro správnou alokaci finančních prostředků, ale zároveň pomáhá investorům formulovat jejich cíle a postupy k jejich dosažení.